Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (wg RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, przygotowaliśmy informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

 

 • Twoje prawa
  • Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych
  • Masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych
  • Masz prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych
  • Masz prawo do całkowitego wycofania zgody na przetwarzanie danych oraz do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych
  • Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że naruszone zostały przepisy RODO w odniesieniu do Twoich przetwarzania Twoich danych 

Drukuj